Distriktsråd Öst 100630

§1. Mötet öppnas
Marit Deldén förklarar mötet öppnat.

§2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med en ändring: §3 Röstlängd läggs till, och efterkommande punkter numreras om.

§3. Röstlängd
Marit Deldén, distriktsledare
Hanna Dönsberg, distriktsadministratör
Andreas Svensson, valkretsledare Uppsala
Jonas Nordgren, valkretsledare Västmanland
David Bergström, vikarerande valkretsledare Södermanland

§4. Val av mötesordförande
Mötet väljer Marit Deldén till ordförande.

§5. Val av mötessekreterare
Mötet väljer Hanna Dönsberg till sekreterare.

§6. Val av justeringsperson
Mötet väljer David Bergström till justerare.

§7. Föregående protokoll
Protokollet är postat och ser bra ut, nödvändiga punkter har förts över till dagens protokoll.

§8. Rapporter från valkretsarna
Södermanland har inget nytt att rapportera.
Västmanland försöker utveckla ett system där valkretsledare och hens vice delar upp kommunledare mellan sig för att ge bästa möjliga stöd.
Uppsala har inga vice valkretsledare för tillfället, då de två förra har flyttat. KL Uppsala, Johan Lundmark, trappar ned och ger mer ansvar till Isak Gerson, som kliver upp som KL. Tierp och Knivsta har aktiva KLs. Valkretsledare Andreas Svensson planerar en pepprunda som börjar i de aktiva kommunerna, för att sen tillsätta KL i Älvkarleby och Östhammar. Andreas lyfter upp att vi bör bli aktiva med att tipsa varandra om aktiviteter igen.
Örebro och Gotland icke närvarande.
Östergötland står utan valkretsledare, men Marit planerar att ta tag i kommunledningar så att det blir mer aktivitet och rutin.

§9. Kickoffer
Sista dagen att hålla en kickoff (för att få använda centrala partiets pengar) är 15:e juli. Man ska ha skickat ut utskick om det 2 veckor innan så det måste skickas i dagarna. En bra chans att lägga upp kampanjstrategin och ha kul samtidigt! Frågor ställs till Marit.

§10. Kommunikation
Distriktsrådet har tidigare bestämt att möten skall hållas via XMPP, vilket gjordes vid första tillfället. Nu när Sammy inte är kvar som distriktsledare finns inte ordentlig kompetens för protokollet, så kommunikationssätt togs upp till diskussion igen. De flesta är överens om att vi principiellt inte vill använda Skype då det är stängd programvara, men för tillfället finns inget bra alternativ. Partiledningen förespråkar inte övergång till ett annat protokoll, och därför är Skype välanvänt inom partiet. Därför kan det komplicera saker i onödan att använda ännu en programvara som funktionär i partiet. Mötet väljer att fortsätta med Skype för distriktsråden. Marit Deldén, Hanna Dönsberg och Jonas Nordgren avstod från att rösta i frågan.

§11. Beslutsärenden
§11.1 Valkretsledarval
Mötet beslutar att anta följande mall för valkretsledarval:
Val som sker på nätet via Piratpartiets forum och Pirateweb:
Utskick om valkretsledarval görs minst två veckor innan utfrågning och röstning påbörjas. Utskicket ska innehålla tider, kort arbetsbeskrivning samt hur man nominerar sig eller någon annan. Valet håller på i minst tre veckor. Två veckors letande efter kandidater och nomineringar. Fem dagar utfrågning och två dagar omröstning (omröstningen ska helst läggas på en helg). Dessa tider är hur kort som minst ett val får pågå, längre val uppmuntras om det går. Nomineringar skickas till distriktsledaren som sedan lägger upp utfrågningstrådar i forumet. Tre utskick ska skickas under pågående val: Det första när man säger att det är ett val, det andra när utfrågningen börjar och det tredje när omröstningen startar. Endast pirater från den valkretsen har rösträtt i valkretsledarvalet.

Kommunerna i den aktuella valkretsen delas upp bland medlemmarna i DROST. Varje person som får en kommun tilldelas tillfälliga adminbehörigheter på DL-nivå för att kunna leta kandidater till valkretsledarvalet. Först kontaktar man KL (om sådan finnes) och hör efter som det kan ordnas ett lokalt medlemsmöte där man väljer en lokalkandidat. I andra hand frågar man efter lämpliga personer. Sedan går man igenom eventuella volontärer i kommunen (gärna tillsammans med KL) och hör om de kan ställa upp.

Val som sker AFK på plats i den valkretsen: Valkretsledarvalet ska annonseras två veckor i förväg. Där ska plats och tid ingå. Det måste finnas minst tre lokalpirater och en ur distriktsledningen på plats för att det ska anses vara giltigt. Endast pirater från den valkretsen har rösträtt i valkretsledarvalet.

Om det finns endast en kandidat i valkretsledarvalet ska beslutet att tillsätta ställas mot avslag. (Marit Deldén avstod från att rösta i den här frågan).

Efter distriktsrådets godkännande får distriktsledningen frångå denna mall vid behov. Detta godkännande kan ges genom PC-beslut eller på ett distriktsråd. Detta är tänkt att användas i fall där det är viktigt att skynda sig med att sätta igång ett val eller där man måste frångå tidsramar eller liknande för att få en VL tillsatt i en valkrets. PC-beslut: Alla får ett sms och ett mail om att det behöver fattas ett beslut. Alla får 24 timmar på sig att svara antingen på mailet eller på sms:et med sitt beslut i frågan. Beslutet ska vara enhälligt bland de som svarar inom tidsramen.

§11.2. Budget
Mötet antog följande budget:
Almedalen 1000:-
Valkretsarna 9000:-
Distriktsråd AFK 6000:-
Distriktsledning 7442:

Totalt 23442:-

§11.3. Syfte, mål och strategi
Detta dokument skulle ha formulerats av Sammy. Valkretsledare och distriktsledning är för tillfället väldigt upptagna, därför beslutar mötet att bordlägga frågan.

§11.4. Organisation
Mötet beslutar att Marit gör en lista över vad vi behöver ha arbetsmallar för till nästa möte, så vi senare kan bena ut del för del och besluta om.

§12. Övriga frågor
Enligt föregående antagna mall för valkretsledarval kan distriktsrådet godkänna avvikelser från mallen där det behövs. Marit och Hanna vill hålla val på Gotland under Almedalsveckan, och behöver därför godkännande att få kalla till valet närmare inpå än vad mallen kräver. Mötet godkänner förfarandet.

§13. Nästa möte
Distriktsledningen får i uppdrag att kalla till nästa distriktråd, som vi tänker oss att vi har redan i slutet av vecka 28. Exakt datum och tid meddelas i utskicket.

§14. Mötet avslutas
Mötet förklaras avslutat.

Kommentarer

jeanne skrev

Hello guys, I am Jeanne an expert in content writing.

I love solving people’s problems and make them happy. That is what I have been doing for many years now.
I have been writing since I was 12 years old and never knew it would turn out to be a full-time career. I have also been able to handle several assignments that involves writing. And I worked in three organizations as a volunteer to assist people.My hobbie has always been to help people succeed. And I go the extra mile to make that happen.
I enjoy writing academic papers and have helped people from countries like USA.
I work with a service provider whose mission is to provide quality papers and make people happy. In fact, many people come to me for help on a daily basis because they know I always deliver. And I will continue to provide nothing but the best to build trust like I have been doing for the past few years.

Expert academic writer – Jeanne – http://www.thunderbirdresearch.org Confederation

mohammod skrev

Hi guys, it’s Mohammod here!
I work as an academic writer and have created this content with the intent of changing your life for the better. I started honing my writing abilities in college. I learned that my fellow students needed writing help—and they were willing to pay for it. The money was enough to help pay my tuition for my first semester of college.
Ever since school, I have continued to work as an academic writer. I was hired by a writing company based in the United Kingdom. Since then, the research papers that I have written have been sold around Europe and the United States.
In my line of work, I have become familiar with hearing, “Mohammod, can you help me meet my writing assignment deadline?” I know that I can save their time.

Academic Writer – Mohammod Clayton – http://www.studentsmeet.org Team

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>